روند اجرایی برنامه خدمات نوین سلامت سالمندی مورد پایش و ارزشیابی قرار گرفت

در راستای اجرای برنامه خدمات نوین سلامت سالمندان کارشناس سلامت اداره سلامت سالمندان وزارتخانه سرکار خانم دکتر صلبی در مورخه 28/6/96 روند اجرایی برنامه خدمات نوین سلامت سالمندی را مورد پایش و ارزشیابی قرار دادند.

3