کارگاه آموزشی دو روزه خود مراقبتی ویژه روانشناسان در محل سالن اجتماعات مرکز سلامت جامعه فیاض بخش برگزار گردید

سلامتی یکی از نعمتهایی هست که هر انسان می تواند از آن بهره مند شود با این وجود افراد زیادی هستند که از این نعمت برخوردار نیستند و به مراقبت جهت بازگرداندن سلامتی با حفظ وضعیت فعلی شان نیازمندند با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی می توان احمتال بروز اختلالات روانپزشکی را در خود و سایرین کاهش داد و سطح سلامت روان افراد جامعه را افزایش داد.
«خودمراقبتی» شامل اعمالی است اکتسابی،آگاهانه و هدف‌دار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می دهند تا تندرست بمانند، از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند و نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورد سازند.
طبق برآوردها 65 تا 85 درصد تمام مراقبت ها از نوع خودمراقبتی است به این خاطر که خودمراقبتی
 باعث ارتقای سلامت و کیفیت زندگی می شود 
 رضایت بیماران را افزایش می دهد
 استفاده از خدمات منطقی می شود 
 هزینه های سلامت کاهش می یابد
با توجه به اهمیت موضوع خود مراقبتی در افزایش سطح سواد سلامت روان مردم و آگاهی آنان از اختلالات روانپزشکی و شناسایی و تشخیص به موقع اختلالات و کمک گرفتن از افراد متخصص اولین کارگاه آموزشی خود مراقبتی به مدت دو روز مورخه 21و 22 شهریور ماه جهت کلیه روانشناسان در محل سالن اجتماعات مرکز سلامت جامعه فیاض بخش برگزار گردید و موارد ذیل آموزش داده شد
1- معرفی برنامه خود مراقبتی
2- مهارت حل تعارض، تاب آوری، خود مراقبتی در فضای مجازی، خشونت خانگی، کودک آزاری، خود مراقبتی در اختلال افسردگی و اختلالات اضطرابی
در ضمن متن آموزشی خود مراقبتی ویژه روانشناس و سفیر سلامت در اختیار روانشناسان گذاشته شده و از آنها خواسته شد به منظور تحقق اهداف متعالی سلامت روان اقدام به آموزش سفیران سلامت و سایر جمعیت تحت پوشش بر اساس بسته های خدمتی ارسالی نمایند.

2 copy