کارگاه توانمندسازی ارایه دهندگان خدمت در راستای برنامه ریزی برای کاهش سقط القایی برگزار شد

سقط عمدی یکی از پدیده هایی است که در سراسر جهان مشاهده می شود و فارغ از قانونی یا غیر قانونی بودن آن بر اساس مقررات هر کشور، در اکثر قریب به اتفاق جوامع به عنوان یک امر غیر عادی تلقی می شود. همه ادیان آسمانی به طور عام مخالف سقط بوده و در برخی موارد خاص که سبب مخاطره سلامت مادر و یا کودک باشد آن را مجاز دانسته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهایی است که انجام سقط در آن یک امر غیر شرعی و غیر قانونی تلقی می گردد. کاهش سقط و محدود نمودن آن به مواردی که بر اساس قانون مجاز شمرده شده است، می تواند در دستیابی به برخی از اهداف موجود در سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری کمک کننده باشد.

در همین راستا 3 دوره کارگاه آموزشی در شهرستانهای گناباد و بجستان به منظور توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت در هنگام رویارویی با خانم های باردار یا زوجینی که به دلیل ناخواسته بودن بارداری به دنبال سقط های غیر قانونی می باشند، برگزار گردید تا ضمن منصرف نمودن آنها از این اقدام، در صورت لزوم آنها را به سایر بخش های ارایه خدمت مرتبط راهنمایی نمایند.

1 copy