برگزاری جلسه آموزشی بهداشت روان در خانه بهداشت بیلند

پیرو درخواست بهورز خانه بهداشت بیلند سرکار خانم مودب جلسه آموزشی با موضوع سلامت روان توسط مسئول گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، خانم صاحبی روز چهارشنبه مورخه 96/6/15 در محل خانه بهداشت برگزار گردید و در این جلسه در مورد موارد ذیل صحبت شد:

-تعریف سلامت روان و ویژگیهای فرد سالم به لحاظ روانی
-باور های غلط در مورد بیماریهای اعصاب و روان
-ارتباط بیماریهای اعصاب و روان با بیماریهای جسمی مختلف
-علائم افسردگی
-درمانهای داروی و غیر دارویی
-عوارض داروهای اعصاب و روان
در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

7777