برگزاری کارگاههای آموزشی ایرپن ویژه پزشکان

به همت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی کارگاههای آموزشی ایراپن (مداخلات اساسی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران)ویژه پزشکان محترم شاغل در مراکز سلامت جامعه تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه در تاریخ های سوم- دهم و هفدهم مرداد ماه 96 برگزار گردید.
طی این کارگاهها که با حضور پزشکان مراکز و کارشناسان مرتبط درستاد معاونت بهداشت و فوکال پوینت برنامه ایراپن معاونت بهداشتی در محل سالن زکریای ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد آخرین ویرایش دستورالعمل و محتوی آموزشی ایراپن ویژه پزشک برای حضار تشریح گردد.

22222