برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های تغذیه ای در پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن

 کارگاه آموزشی مراقبت های تغذیه ای در پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن توسط واحد بهبود تغذیه در روزهای 4 و 5 مرداد ماه به ترتیب برای پزشکان محترم و کارشناسان ستادی معاونت بهداشت (روز اول) و ماماهای محترم تیم سلامت و مراقبین سلامت( روز دوم) با حضور جناب آقای دکتر ایمانی، PHD تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این کارگاه 8 ساعته با هدف توانمند سازی کارکنان در حیطه مراقبت و مشاوره تغذیه به گروههای هدف ، در خصوص مراقبت های تغذیه ای در کنترل و پیشگیری از بیماری های دیابت، بیماری های قلبی- عروقی و فشار خون بالا و چاقی و اضافه وزن مطالب ارزنده ای ارائه گردید.
taghzie96 0504                       taghzie96 0505