توجه
  • Lack of access rights - File '/images/m-behdashti/hrfeie/keshavarzi_sardagh.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/m-behdashti/hrfeie/keshavarzi_sardagh.jpg'

جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی روستای سردق

در تیر ماه سال جاری جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی جهت زنان شاغل در باغات پسته روستای سردق شهرستان بجستان توسط سرکار خانم مهندس رنجبر برگزار گردید. در این جلسه ضمن آموزش در زمینه عوامل زیان آور محیط کار مطالبی پیرامون استفاده صحیح از سموم کشاورزی و رعایت اصول ارگونومی در باغات پسته ارائه شده است.

keshavarzi sardagh