برگزاری جلسه آموزشی نکات ایمنی در موقع استفاده از مواد شوینده وسموم

در مورخه 95/12/5 جلسه آموزشی نکات ایمنی در کار با مواد شوینده وسموم کشاورزی برای رابطین شبکه بهداشت ودرمان بجستان در محل سالن کنفراس شبکه برگزار گردید .در این جلسه سرکار خانم مهندس شعیبی نکات ایمنی کار با مواد شوینده وسموم کشاورزی وراههای حفاظت در برابر آن را برای حاضرین بیان نمودند.

20170223 100355    20170223 094859