ارزیابی دوره ای سلامت کارکنان مدرسه پسرانه شهید هاشمی نژاد به مناسبت هفته ملی سلامت مردان

به همت گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد و به مناسبت هفته ملی سلامت مردان، ارزیابی دوره ای سلامت کارکنان مدرسه پسرانه شهید هاشمی نژاد شهرستان گناباد انجام شد.
در این گردهمایی آموزش هایی در ارتباط با خود مراقبتی فشار خون، پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و انجام خطر سنجی توسط کارشناسان معاونت بهداشتی ارائه شد.

سپس وضعیت سلامت معلمین بر طبق بسته خدمتی سلامت میانسالان مورد ارزیابی قرار گرفت. یادآوری می شود در این جلسه پس از ارزیابی وضعیت سلامت معلمین، مکمل ویتامین D3 و پمفلت آموزشی بیماریهای پروستات بین کارکنان مدرسه توزیع شد.

                             2 copy   1 copy copy copy copy  3 copy