با توجه به تعطیلی پردیس دانشگاه از تاریخ 31 تیرماه 1396 جهت تحویل مدارک و پر کردن فرمهای اولیه قبل از تاریخ مذکور به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه فرمایید.