کلیه اخبار و اطلاعیه­های مرتبط با  المپیاد علمی دانشجویی جهت اطلاع دانشجویان گرامی  از طریق سایت دانشگاه Bمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیBالمپیادهای علمی دانشجویی قابل دسترسی می­باشد. لذا خواهشمند است اخبار را از آدرس مذکور شخصا پیگیری نمایید. مسئولیت عدم پیگیری اخبار به عهده دانشجویان محترم خواهد بود.