اخذ مجوز راه اندازی رشته پرستاری سالمندان در مقطع کارشناسی ارشد از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 

 IMG 20170311 104702

دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه بیان کردند که در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 24/11/1395 با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندان موافقت بعمل آمد و مجوز آن از سوی مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش به دانشگاه ابلاغ گردیده است.

جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی افزودند که در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی و با توجه به ظرفیتها و توانمندی های دانشگاه در حوزه ی سالمندشناسی بویژه حضور نیروهای متخصص سالمندشناسی در دانشگاه، در خواست راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان در تاریخ چهاردهم شهریور ماه امسال از حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه به شورای گسترش ارسال گردیده است و با توجه به تایید ظرفیت و توانمندی دانشگاه در حوزه پرستاری سالمندی از سوی اعضای محترم بورد پرستاری ،شورای گسترش مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه اعطا نموده است. ایشان افزودند که با افزایش نسبت سالمندی در جمعیت کشور و همچنین جمعیت تحت پوشش دانشگاه، تربیت نیروهای انسانی متخصص در حوزه مراقبت های سالمندی از اولویت های توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. در این راستا درخواست راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی نیز از سوی معاونت آموزشی به شورای گسترش ارسال شده است که در حال بررسی توسط اعضای محترم بورد سالمندشناسی وزارت بهداشت می باشد. دکتر اسماعیلی با بیان اینکه در سال 95 توسعه تحصیلات تکمیلی اولویت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه بوده است، بیان کردند که در طول سال 95 درخواست اخذ مجوز مقاطع دکتری تخصصی در رشته های پرستاری و بهداشت عمومی و همچنین کارشناسی ارشد مامایی، اقتصاد بهداشت، بهداشت پرتوها، میکروب شناسی پزشکی به شورای گسترش ارسال و مورد پیگیری قرار گرفته است.