به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند با توجه به درگذشت ناگهانی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام حضرت  آیت الله هاشمی رفسنجانی و اعلام تعطیل رسمی توسط هیات دولت،
  کلیه امتحانات سه شنبه 95/10/21 دقیقا مطابق ساعت به شنبه
95/11/02 منتقل گردید.