کلیه دانشجویان سال سوم به بعد مقطع کارشناسی و دانشجویان پزشکی که امتحان جامع علوم پایه خود را گذرانده اند، در صورت تمایل میتوانند جهت ثبت نام اولیه نهمین المپیاد علمی دانشجویی، حداکثر تا پایان آبان 1395 به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمایند.