معرفي و شرح وظايف کمیته دانشجویی


 
 
 


مسئول كميته : حبیب شارعی نیا
رشته و مقطع تحصيلی :کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی – عضو هيئت علمي دانشگاه
سابقه خدمت :2 سال
سابقه خدمت در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي : 2 سال
تلفن تماس : 57225027- 57223028– 051
نمابر :57223814-051
آدرس الكترونيكي :  EDC@Gmu.ac.ir

 اهداف كلي و وظايف اساسي :

هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويي
مشاركت فعال دانشجويان در ارتقاء فرآيندهاي ياددهي
بهبود يادگيري از طريق همفكري و فعاليت نظام يافته

 
كارشناس گروه - جواد باقري - کارشناس مهندسي برق – مدير اجرايي دفتر نهاد رهبري دانشگاه

اعضای دانشجویی کمیته مشورتی


چارت کمیته مشورتی دانشجویی


فرم عضویت در کمیته مشورتی دانشجویی
 

فرم نیاز سنجی