مراکز بهداشت

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با دو مرکز بهداشت شهرستان خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهدجهت دریافت لیست مراکز و خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان گناباد اینجا را کلیک کنید .

جهت دریافت لیست مراکز و خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان بجستان اینجا را کلیک کنید .