معرفی کارکنان-ستاد شاهد و ایثارگر

معرفی مسئولین، پرسنل وهمکاران ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
1- ریاست ستاد : جناب آقای دکتر رضا احمدی (ایشان ریاست محترم دانشگاه نیز می باشند.)
2- مدیر ستاد و استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر  : جناب آقای ایرانی
تلفن تماس: داخلی 130- 57225027-  57223028
3- کارشناس ستاد : خانم ربابه آبدار
تلفن تماس : داخلی:148-  57225027
ستاد از انتقادات و پیشنهادات کلیه عزیزان ، که باعث افزایش و بهبود کیفیت خدمات و تسریع در امور دانشجویان معزز شاهد وایثارگر گردد ، به نحو مطلوب استقبال می نماید و دست تمامی این یاوران را می فشارد.
آدرس ستاد : دانشگاه علوم پزشکی گناباد . معاونت آموزشی  – ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه