معرفي مدیر فرهنگی

 
contact
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157225027 داخلی 185
فكس: 05157220577