شورای تحصیلات تکمیلی

 
 

 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه :


شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره هاي آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه های  وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امكانات لازم در زمينه گسترش رشته فعاليتهاي آموزشي مرتبط با تحصيلات تكميلي در سطح دانشگاه گام بردارد.

وظايف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه :

همكاري با معاون آموزشي دانشگاه و مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، تصميمات هيات رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب وزارتي
تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي تحصیلات تکمیلی دانشگاه
پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در باره آنها
پيشنهاد طرحها و دوره های آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی
بررسی ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد و گسترش رشته های مورد نیاز تحصيلات تكميلي دانشگاه
بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه، مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع مي شود.
بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه
بررسي پيشنهادات تاسيس رشته ها و دوره هاي تكميلي جديد از دانشکده ها

اعضاء شورای تحصيلات تكميلي:

1-دکتر مجتبی کیان مهر
2-دکتر مجتبی افشارنیا
3-دکتر رضا اسماعیلی
4-دکتر جهانشیر توکلی زاده
5-دکتر آرش حمزه ای
6-آقای علی دلشاد
7-آقای دکتر سید علی سجادی
8-آقای دکتر علی محمدپور
9-آقای دکتر مهدی مشکی
10-آقای دکتر محمد مطلبی
11-آقای دکتر موسی سجادی
12-آقای دکتر حسین عجم