آیین نامه های معاونت تحقیقات

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه

شیوه نامه تخصیص اعتبار پژوهشی (Research Grant)اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی
قرارداد اجرای طرح پژوهشی/پایان نامه بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آیین نامه شرکت در همایش های داخلی و خارجی کارکنان و اعضای هیأت علمی  
آئین نامه ثبت و حمایت از اختراعات و اکتشافات و سایر نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آیین نامه تشویقی پژوهشگران
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه
نحوه ذکر افیلیشن دانشگاه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی
راهنمای ارزشيابي عملکرد فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني كشور در سال 1393
راهنمای ارزشيابي عملکرد فعاليتهاي پژوهشي مراکز تحقیقاتی علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني كشور در سال 1393
آیین نامه طرح های چند مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی 
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
آیین نامه شورای پژوهشی دانشکده

چک لیست ملاحضات اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه انسانی