صفحه اصلي شوراي انضباطي


پیام هفته: انجام تقلب به هر روشی ( اعم از مشاهده کردن، صحبت کردن، استفاده از یادداشت تقلب، استفاده از وسایل غیرمجاز، تعویض برگه امتحانی) و یا فرستادن دیگری به جای خود در امتحان و یا شرکت به جای دیگری در امتحان؛ تخلف انضباطی محسوب شده و دارای تنبیهات پیش بینی شده در قانون خواهد بود.