معرفی کمیته بودجه بندی طرح های تحقیقاتی

این کمیته به منظور بررسی بودجه طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار دانشگاه (شورای پژوهشی دانشگاه- شورا پژوهشی مرکز تحقیقات- شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی- شورای پژوهشی EDC ) و در جهت حمایت مالی در طرح های تحقیقاتی فعالیت می کند. کلیه طرح های تحقیقاتی پس از تصویب در شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار و تایید کیمته اخلاق، در کمیته بودجه بندی، بودجه نهایی آن ها تصویب می شود.
اعضای کمیته:
دکتر علی محمدپور (رئیس) - معاون تحقیقات و فنآوری
دکتر علیرضا محمدزاده-مدیر پژوهشی
دکتر مهدی مشکی- رئیس مرکز تحقیقات
آقای علی دلشاد- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
خانم پریسا صباغ- کارشناس