معرفی کمیته پژوهش مذهبی و فرهنگی

این کمیته در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 18/6/1392 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
معاون یا مدیر پژوهشی، معاون آموزشی، معاون دانشجویی، مسوول دفتر نهاد، مدیر اجرایی دفتر نهاد، خانم گوهری