معرفی شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
معاون یا مدیر پژوهشی، معاون آموزشی، دکتر عطار، دکتر اکبری، دکتر محمودآبادی، دکتر عبدالجواد خواجوی