معرفی شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر محمدحسین ابطحی، دکتر علیرضا محمدزاده، دکتر عباسعلی عباس نژاد، دکتر مریم مقیمیان، دکتر جهانشیر توکلی زاده، دکتر مجتبی کیان مهر، دکتر علیرضا منتظرابدی، آقای سید حسین ناظمی،خانم بتول محمدیان