معرفی شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر سید علی سجادی مسئول EDO دانشکده بهداشت
2 دکتر علیرضا محمدزاده

مدیر امور پژوهشی

3 دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی
4 دکتر علی عالمی معاون بهداشت
5 دکتر مهدی مشکی رییس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
6 دکتر مجتبی افشارنیا مدیر گروه بهداشت محیط
7 دکتر محمد مطلبی مدیر گروه بهداشت عمومی
8 مهندس محمدحسین بهشتی  عضو هیات علمی
9 مهندس محمدجواد فانی مدیر گروه بهداشت حرفه ای
10 مهندس حامد بیگلری سرپرست مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
11 مهندس علی فیروزی عضو هیات علمی
12 خانم پریسا صباغ کارشناس