معرفی شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر محمد مطلبی، دکتر سید علی سجادی، دکتر رضا اسماعیلی، دکتر مجتبی افشارنیا، دکتر علیرضا محمدزاده، دکتر علی عالمی، دکتر مهدی مشکی، مهندس محمدجواد فانی، مهندس محمد حسین بهشتی، مهندس حامد بیگلری