معرفی شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر موسی سجادی، دکتر شهلا خسروان، دکتر علی محمدپور، دکتر محمد مجلی، دکتر رقیه رحمانی، آقای محمدرضا منصوریان، آقای علی دلشاد، خانم نرجس بحری، خانم مریم عشقی زاده