معرفی شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر علی محمدپور معاون تحقیقات و فناوری
2 دکتر شهلا خسروان هیات علمی
3 دکتر نرجس بحری سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
4 آقای محمدرضا منصوریان عضو هیات علمی
5 آقای علی دلشاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
6 دکتر رقیه رحمانی مدیر گروه مامایی
7 دکتر موسی سجادی مدیر مرکز مطالعات، توسعه و آموزش علوم پزشکی
8 خانم مریم عشقی زاده معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
9 دکتر محمد مجلی عضو هیات علمی
  خانم پریسا صباغ کارشناس