معرفی شورای پژوهشی

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

اعضای شورا:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر علی محمدپور معاون تحقیقات و فناوری
2 دکتر علیرضا محمدزاده

مدیر امور پژوهشی

3 دکتر رضا اسماعیلی معاون آموزشی
4 دکتر علی عالمی معاون بهداشت
5 دکتر مهدی مشکی رییس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
6 دکتر شهلا خسروان هیات علمی
7 دکتر جهانشیر توکلی زاده مدیر امور هیات علمی
8 دکتر مجتبی کیان مهر عضو هیات علمی
9 دکتر نرجس بحری سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
10 دکتر موسی سجادی مدیر مرکز مطالعات، توسعه و آموزش علوم پزشکی
11 دکتر سید علی سجادی مدیر گروه بهداشت محیط
12 آقای علی دلشاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
13 خانم پریسا صباغ کارشناس