معرفی شورای پژوهشی

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

اعضای شورا:
دکتر علی محمدپور، دکتر علیرضا محمدزاده، دکتر مجتبی کیان مهر، دکتر جهانشیر توکلی زاده، دکتر علی عالمی، دکتر علی اکبری، آقای علی دلشاد، دکتر شهلا خسروان، دکتر مهدی مشکی، دکتر رضا اسماعیلی، دکتر موسی سجادی، دکتر سیدعلی سجادی، خانم نرجس بحری، 
کارشناس: خانم پریسا صباغ