شبکه مجازی اساتید

Dr esmaili

شبکه مجازی اساتید
شبکه مجازی اساتید مجموعه یکپارچه از اساتید متخصص داخل و خارج کشور است که بعنوان اساتید همکار با دانشگاه علوم پزشکی گناباد انتخاب شده اند تا با استفاده از فناوری های آموزش مجازی و آموزش از راه دور فرصت های یادگیری جدیدی را برای فراگیران (دانشجویان، اساتید مردم جامعه) این دانشگاه فراهم آورند.
مرحله پایلوت این شبکه نشان داد که با فراهم شدن زیرساخت آموزش مجازی و از راه دور، مسیر های یادگیری متعدد جدیدی با هزینه پایین برای فراگیران دانشگاه ایجاد می شود و کمبود های اعضا هیات علمی دانشگاه پاسخ داده می شود. با استفاده از این سامانه استفاده از خدمات اساتید فرهیخته در هر فاصله جغرافیای بصورت زنده برای پاسخ به نیاز های آموزش پزشکی و ارتقا فراینده های آموزش پزشکی فراهم گردیده است.
در حال حاضر 10 نفر از اساتید داخل و اساتید ایرانی مقیم خارج کشور عضو این شبکه هستند و خدمات آموزشی شایسته ای را برای فراگیران از طریق کلاس های آموزشی آنلاین و گزارش های صبحگاهی پزشکی آنلاین ارئه نمودند. اگر شما استاد فرهیخته تمایل دارید که به این شبکه بپیوندید از طریق مسیر های ارتباطی ذیل اقدام کنید.
SH MajaziiEsmaeili.r@gmu.ac.ir

mircheraghi.sf@gmu.ac.ir

Mu1amiry@gmail.com

0098-57227114