بازديد رياست شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مرکز سلامت جامعه فخرآباد

بازديد رياست شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مرکز سلامت جامعه فخرآباد

در تاريخ 27/10/95 رياست شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه جانشين و مسئول امور عمومي و اداري شبکه از مرکز سلامت جامعه فخرآباد و خانه هاي بهداشت سردق ، منصوري و فخرآباد بازديد و عملکرد بهورزان و همکاران اين مراکز را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
در اين بازديد جناب آقاي دکتر مرادي ضمن ديدار با همکاران و تقدير از خدمات ارائه شده توسط ايشان ، از عمليات  بهسازي و نوسازي مرکز فخرآباد بازديد به عمل آوردند. همچنين در اين بازديد وضعيت تجهيزات پزشکي اين مرکز و خانه هاي بهداشتي بررسي و کمبود هاي موجود بررسي و ليست شد. دکتر مرادي در بازديد از خانه بهداشت روستاي سردق بر لزوم نوسازي و بهسازي فضاي فيزيکي اين خانه بهداشت تاکيد فرمودند.
IMG 7401 IMG 7421