ریاست بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن

drkhajavi
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر عبدالجواد خواجوی
  • سمت:
  • رياست بيمارستان آموزشی درمانی 22بهمن گناباد
  • مرتبه:
  • دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
contact
پست الكترونيكي:h_22bahman@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:سرکار خانم جمال
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، خیابان ناصرخسرو
تلفن: 05157229012
داخلی :276
فكس: 05157222618