رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام مقطع گروه آموزشی  
101 پرستاری کارشناسی پیوسته پرستاري روزانه
104 آموزش پرستاری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاري داخلي جراحي و اطفال
114 پرستاري مراقبتهاي ويژه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه پرستاري داخلي جراحي و اطفال
144 پرستاري داخلي-جراحي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه پرستاري داخلي جراحي و اطفال
154 پرستاري سلامت جامعه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه پرستاري داخلي جراحي و اطفال
501 مامايي روزانه کارشناسی پیوسته گروه مامايي و زنان
702 فوريت هاي پزشكي كارداني گروه پرستاري داخلي جراحي و اطفال
703 فوريت هاي پزشكي كارشناسي ناپيوسته گروه پرستاري داخلي جراحي و اطفال