رشته ها و مقاطع تحصیلی-دانشکده پیراپزشکی

 
 


مقطع کارشناسی پیوسته

          کارشناسی اتاق عمل
        
          کارشناسی هوشبری
    
          کارشناسی علوم آزمایشگاهی

          کارشناسی پرتو شناسی