همکاران دفتر بودجه و پایش عملکرد

Untitled Document

 
 

نام و نام خانوادگی:مرتضي جوشني خيبري 
پست سازماني كارشناس برنامه و بودجه

 

آدرس پستی: گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – دفتر بودجه، برنامه ريزي و پايش عملكرد

شماره تماس: 57222464-051                   داخلی: 297
نمابر: 57225812-051