برگزاری آزمون علوم پایه و پیش کارورزی

در روز پنجشنبه مورخ 1395/12/19 پنجاه و ششمین دوره آزمون علوم پایه و پنجاه و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی در محل دانشکده پزشکی به طور همزمان با سایردانشگاه های علوم پزشکی کشور و با حضور نماینده قطب  برگزار گردید .دکتر  جلیل مشاری رئیس دانشکده پزشکی اظهار داشتند دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه با قبولی در این آزمون به مرحله  فیزیوپاتولوژی را ه پیدا خواهند نمود. وی تعداد ددانشجویان شرکت کننده در این آزمون را 37 نفر ذکر کردو افزود آزمون پیش کارورزی نیز در پایان دوره کار آموزی برگزار شده است و قبولی در آن شرط ورود به مرحله کارورزی می باشد.تعداد دانشجویان شرکت کننده در این نیز  مرحله 13 نفر می باشد.