برگزاری برنامه آموزشی پیش از ورود به عرصه بالینی ویژه دانشجویان ورودی 1392

قابل توجه د انشجویان پزشکی ورودی 1392
ساعت16 -14 ساعت   14-12 ساعت  10-8 ایام هفته
روانپزشکی روانپزشکی روانپزشکی یک شنبه      26/10/1395
آقای شارعی نیا آقای شارعی نیا روانپزشکی دوشنبه        (27/10/1395
معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی سه شنبه      28/10/1395
اعصاب اعصاب اعصاب چهار شنبه      (29/10/1395
آقای شارعی نیا آقای شارعی نیا اعصاب پنج شنبه      30/10/1395


در صورت لزوم از  ساعات بعد از ظهر بیشتر برای  مباحث سمیولوژی معاینه بالینی و مواجهه بالینی استفاده شود .