برگزاری جلسه شورای پژوهشی مورخ 95/10/07

جلسه شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي در مورخ 1395/10/7 برگزار گردید. - در اين جلسه سه عنوان پروپوزال مورد بررسي قرار گرفت:
1- پروپوزال خانم پارساپور مطرح شد تحت عنوان «ميزان سوء مصرف مواد در ميان زنان باردار شهر گناباد برحسب عوامل جمعيت شناختي در سال 1395» مورد بررسي قرار گرفت و عنوان مورد تصويب قرار گرفت. -
2-سركار خانم كريم زاده: پروپوزال ايشان تحت عنوان «مطالعه نتايج غربالگري نوزادان از نظر بيماري هاي قلبي مادرزادي به وسيله پالس اكسيمتري پرده راكتال و پست داكتال در بيمارستان 22 بهمن گناباد در سال 1396»مطرح شد و با انجام اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت.
3- آقاي احمد رضا مدهوشي پروپوزال خود را با عنوان «بررسي شيوع كم خوني فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در كودكان 6 تا 24 ماه تحت پوشش مراكز سلامت جامعه شهر گناباد در سال 1396 » ارائه دادن با انجام اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت.