معرفی منابع آزمون کشوری « صلاحیت بالینی »

به استحضار کارورزان محترم دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد می رساند منابع زیر، به عنوان منابع آزمون کشوری « صلاحیت بالینی » معرفی گردیده اند: الف) کلیه ی منابع آزمون پیش کارورزی پزشکی سال 1395 ب) به همراه منابع تکمیلی زیر:
1- مهارت هاي پايه براي آزمون OSCE، دكتر كامران سلطاني عربشاهي و همكاران، انتشارات سورنا، 1388
2- مهارت هاي باليني براي دانشجويان پزشكي، دكتر سارا شفيعي پور و همكاران، انتشارات ايستا، 1394
3- مهارتهاي باليني-راهنماي سريع پروسيجرهاي اورژانس، دكتر عليرضا مجيدي و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1392
4- Bate’s Guide to Physical Examination and History Taking,11th edition (2013)