ویزیت رایگان زنان توسط گروه مامایی

دانشجویان مامایی به پاس شکرانه دریافت آموزش اثر بخش مامایی همراه با مدیر گروه مامایی، خانم دکتر رحمانی، در روز پنجشنبه مورخ 28/2/96 به ویزیت رایگان 42 نفر از زنان در حیطه خدمات مامایی و مشاوره در مرکز سلامت جامعه شماره یک، پرداختند.