بازدید از نحوه اجرای کارآموزی ها دراولین روزافتتاح بیمارستان

معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی  سرکارخانم دکتر لیلا صادق مقدم دراولین روز پس از افتتاح بیمارستان بهلول از روند اجرای کار آموزی هادربخشهای فعال بیمارستان بازدید کرد .دراین بازدید علاوه بر بخشهای فعال بیمارستان ازسایر بخشهای درحال تجهیز نیز بازدید به عمل آمدو امکان سنجی برگزاری کارآموزی ها دراسرع وقت مورد برررسی قرارگرفت .

دراین بازدید : جهت درخواست تعیین و مستقر شدن هرچه سریعتر سوپروایزر آموزشی به مسئولین جهت دستور اقدامات لازم اعلام گردید.

پیگیری جهت تجهیز و آماده سازی رختکن دانشجویان و استفاده از بوفه در زمان استراحت دانشجویان با مسئولین و مدیر داخلی پرستاری انجام شد.