اولین جلسه شورای تحصیلات تحصیلات تکمیلی دانشکده

این جلسه باحضور تمامی اعضای شورا ودر سالن ابن سینا واقع در معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ 19/11/95ساعت 12 برگزار گردید. دستور کار اولین جلسه : تعیین زمان بر گزاری جلسات و بررسی یک پروپوزال مربوط به دانشجوی ارشد پرستاری بود.