مراسم عهد نامه خوانی دانشجویان مامایی

مراسم عهد نامه خوانی دانشجویان مامایی با هدف رعایت اصول اخلاق حرفه ای در سالن رازی دانشگاه مورخ 10/11/95 بر گزار شد.