برگزاری جلسه توجیهی آموزش دانشجویان مامایی

جلسه توجیهی آموزشی دانشجویان مامایی یک شنبه مورخ 95/11/10ساعت 9 صبح در پردیس آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.( شرکت کلیه دانشجویان مامایی الزامی است)