بازدید سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی ازبخشهای بیمارستان 22بهمن

بازدید سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی ازبخشهای بیمارستان 22بهمن
دانشگاه علوم پزشكي گنابادسرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی در راستای بررسی نحوه برگزاری کارآموزی دانشجویان پرستاری و مامایی از بخش‌های مختلف بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد بازدید کرد. 
به گزارش وب‌دا، خانم دکتر صادق‌مقدم سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه در این بازدید که با هماهنگی و همراهی آقای خواجوی‌مقدم سوپروایزر آموزشی بیمارستان انجام شد، در بخش‌های مختلف بیمارستان 22بهمن حضور یافت و با دانشجویان، مربیان و مسئولان بخش‌ها در خصوص مسائل آموزشی، نحوه حضور و مشکلات کارآموزی دانشجویان مذاکره کرد و بررسی‌های لازم در این خصوص انجام پذیرفت.
آقای خواجوی‌مقدم با اظهار خوشنودی از حضور سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در این بیمارستان، گفت: شروع و تداوم برنامه‌های بازدیدی از مراکز آموزشی ـ درمانی منجر به هماهنگی، هم‌فکری و انسجام بیشتر حوزه آموزش و محیط بالینی دانشجویان خواهد شد.
در ادامه این بازدید سرپرست معاونت اموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در نشست‌های جداگانه‌ای با دکتر خواجوی، رئیس بیمارستان 22 بهمن و خانم جعفرآبادی مترون این بیمارستان در خصوص مسائل آموزشی و کارآموزی دانشجویان گفت‌و‌گو کرد.
دانشگاه علوم پزشكي گناباد