برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویان رشته های پرستاری ومامایی

جلسه انجمن علمی دانشجویان رشته های پرستاری ومامایی باحضور مسئولین دانشکده درتاریخ 95/9/16 برگزارشد.