تعداد مقالات چاپ شده

 

تعداد مقالات چاپ شده گروه پرستاری

تعداد

سال

نوع نشریه

11

1388

 

داخلی

22

1389

17

1390

50

جمع

2

2009

 

خارجی

8

2010

8

2011

18

جمع