دومين نشست اعضاء هيئت علمي گروه بهداشت عمومي با دانشجويان رشته سلامت دهان

در مورخه 30/1/95 دومين نشست اعضاء هيئت علمي گروه بهداشت عمومي با دانشجويان رشته سلامت دهان در محل سالن رازي دانشكده بهداشت برگزار رگرديد . در اين جلسه استاد راهنماي دانشجويان سلامت دهان معرفي گرديد و به سوالات دانشجويان پاسخ داده شد . شرح وظايف گروه و دانشجويان مجدداً باز گويي شد.