جلسه معارفه دانشجویان ترم یک سلامت دهان

با حضور معاون محترم  آموزشي ، مدير گروه، اعضا گروه بهداشت عمومي ،دانشجويان دوره اول سلامت دهان و دانشجويان بهداشت عمومي طي نشستي در مورخه 94/12/10 با اعضاي گروه آشنا شده و وظايف و آينده كاري اين دانشجويان تشريح و تبيين گرديد.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد