Azmoonjavab2nobatdehi

توجه
  • Lack of access rights - File '/images/bimarestanha/22bahman/hakemiat-balini/pictures/کمیته_ها/نمودار_کمیته_ها.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/bimarestanha/22bahman/hakemiat-balini/pictures/کمیته_ها/نمودار_کمیته_ها.jpg'
کمیته های بیمارستانی 

کمیته های اعتباربخشی:
 

نمودار کمیته ها
 
اهداف کمیته های بیمارستانی:


تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
 
 طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 
شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها 
تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان    خدمات

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای  وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
 
پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان 

بهبود کیفیتدارو و درماناخلاق پزشکیمدارک پزشکیحفاظت فنیمادر و نوزادبهداشت محیطکنترل عفونتمرگ و میربحران و بلایاانتقال خون