Azmoonjavab2nobatdehi

فرم ها

فرم ها  
فرم ها:

همکاران محترم

شما می توانید فرم های مورد نیاز خود را در ارتباط با : 

- برنامه توسعه فردی

- آزمون های توانمندسازی 

- فرم های دوره توجیهی پرسنل بدو ورود 

- فرم های شاخص نویسی

- فرم های فرآیند نویسی

سایر فرم های مورد نیاز خود را از همین قسمت دانلود نمایید.

فرم PDPفرم آزمون های توانمند سازی copyفرم دوره توجیهی بدو ورود copyفرمهای شاخص نویسیفرم های فرآیندنویسی